Regulamin sklepu internetowego

regulamin. pdf – sprzedaż oprogramowania ESET

Regulamin hostingu:

a) Operator – „MIG hosting” z siedzibą w Kościelec ul. Warszawska 29, 42-242 Rędziny, zarejestrowany w Urzędzie Miasta Częstochowa w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 76097, NIP 949-079-18-86, REGON 152181707.

b) Abonent – każda osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z usług świadczonych przez „MIG hosting”.

2. Zawarcie umowy

a) W momencie rejestracji usługi wymagane jest zatwierdzenie niniejszego regulaminu.
b) Zatwierdzenie niniejszego regulaminu i aktywacja usługi jednoznaczne są z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy Abonentem i Operatorem na okres abonamentowy przypisany do usługi.
c) Jeśli usługa udostępnia wybór okresu abonamentowego umowa jest zawierana na okres który wybrał Abonent przy rejestracji usługi.
c) Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług Operatora na rzecz Abonenta, oraz obowiązki Operatora i Abonenta.
d) Zatwierdzenie regulaminu jednoznaczne jest z przeczytaniem i zrozumieniem wszystkich jego punktów.
e) Datą zawarcia umowy o świadczenie usługi hostingu jest data aktywacji usługi.
f) Datą zawarcia umowy o świadczenie usługi rejestracji i utrzymania domeny jest data aktywacji usługi.
g) Wszelkie działania sprzeczne z regulaminem będą traktowane zgodnie z postanowieniami regulaminu.
h) Operator może odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyny.

3. Przedłużenie umowy

a) Przedłużenie umowy zawartej pomiędzy Abonentem i Operatorem odbywa się automatycznie w momencie zaksięgowania opłaty za usługę za następny okres abonamentowy zgodnie z aktualnym cennikiem usług.
b) Przedłużenie umowy jest jednoznaczne z zatwierdzeniem aktualnego regulaminu.
c) Przy przedłużeniu umowy Abonentowi nie wolno korzystać z żadnych promocji oferowanych nowym Abonentom. Abonentowi można korzystać z promocji przygotowanych dla Abonentów przedłużających umowy.

4. Rozwiązanie umowy

a) Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jeśli Abonent działa na szkodę Operatora lub innych Abonentów.
b) Umowa jest automatycznie rozwiązywana na koniec okresu abonamentowego jeśli nie została przedłużona.
c) Umowa jest rozwiązywana ze skutkiem natychmiastowym jeśli opłata wniesiona przez Abonenta została uznana przez Operatora za fałszywą lub została cofnięta.
d) W przypadku złamania jakiegokolwiek punktu regulaminu przez Abonenta lub obowiązujących przepisów prawa, Operator może rozwiązać umowę z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.
f) W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora ze względu na naruszenie regulaminu przez Abonenta, Operator nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres w którym usługi nie będą wykonywane. Opłata za okres w którym usługi nie będą wykonywane zaliczona zostanie na opłatę kary umownej za złamanie regulaminu.
e) W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora bez podania przyczyny, Operator zwróci część opłaty Abonentowi równą wartości pozostałych do końca umowy miesięcy.
g) Abonent może rozwiązać umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.
h) Umowa jest rozwiązywana ze skutkiem natychmiastowym jeśli Abonent zgłosi brak akceptacji dla uaktualnionego regulaminu.
i) Umowa jest rozwiązywana ze skutkiem natychmiastowym jeśli Abonent podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji.

5. Ochrona danych osobowych

a) Abonent zgadza się na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych przez Abonenta podczas rejestracji w celach służących świadczeniu usług przez Operatora, kontaktowi z Abonentem, informacji o ofercie, rejestracji domen i wystawianiu dowodów księgowych.
b) Klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych przez Operatora, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

6. Rejestracja i utrzymanie domen

a) Abonent udziela Operatorowi zgody do reprezentowania go przed rejestratorem domen.
b) Domeny zarejestrowane są własnością Abonenta.
c) Abonent może przetransferować własne domeny do innego rejestratora nie wcześniej niż po 3 miesiącach od rejestracji domeny i nie później niż miesiąc przed datą wygaśnięcia domeny, jeżeli nie zostały kupione na promocyjnych warunkach. W przypadku domen zakupionych po promocyjnych cenach transfer domeny do innego rejestratora może być wykonany dopiero po upływie 13 miesięcy od daty rejestracji domeny.
d) Domeny rejestrowane są w ciągu 24 godzin od uiszczenia opłaty przez Abonenta jeśli są dostępne.
e) Operator może odmówić bez podania przyczyny reprezentowania Abonenta przed rejestratorem domen.
f) Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę domeny przez Abonenta, jej nieprawidłowe użycie, zablokowanie, zajęcie lub zgłoszenie roszczeń przez inny podmiot.
g) Domeny są rejestrowane w oparciu o regulamin danego rejestratora domen.
h) Jeśli domena została zarejestrowana a opłata okazała się być fałszywa lub została cofnięta Operator przejmuje wszystkie prawa do domeny a umowa między Operatorem i Abonentem jest rozwiązywana ze skutkiem natychmiastowym.
i) Jeśli domena nie jest dostępna można zarejestrować domenę o innej nazwie.

7. Obowiązki abonenta i operatora

a) Abonentowi nie wolno używać usług realizowanych przez Operatora do:
– wysyłania spamu w jakiejkolwiek formie
– nawiązywania połączeń do serwerów w zamiarze wysyłania spamu
– ataków na inne serwery
– aktywności zabronionych przez prawo
– rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem nieletnich
– nakłaniania do przestępstwa
– linkowania do treści chronionych prawem autorskim
– udostępniania treści chronionych prawem autorskim
– wygłaszania gróźb
– znęcania się i niepokojenia innych
– naciągania innych na straty
– udawania kogoś innego
– zbierania danych o osobach bez ich wiedzy
– oszustwa
– dystrybucji wirusów
– łączenia się z sieciami irc lub tworzenia takich sieci
– ataków na inne konta znajdujące się na serwerach
– pozyskiwania informacji nie przeznaczonych dla Abonenta
– udostępniania treści erotycznych i pornograficznych
– naruszania praw osób trzecich
b) Abonent zobowiązuje się do:
– nie udostępniania usług świadczonych przez Operatora osobom trzecim na kontach Hosting
– utrzymywania usług w należytym porządku
– utrzymywania bezpiecznych skryptów, nie zawierających luk na serwerach Operatora
– przestrzegania niniejszego regulaminu
– nie używania ponad 20% zasobów jednego rdzenia procesora lub pamięci serwera
c) Operator zobowiązuje się do:
– nieprzerwanego świadczenia usług wykupionych przez klienta z wyjątkiem naruszenia przez Abonenta postanowień niniejszego regulaminu lub rozwiązania umowy.
– pomocy technicznej Abonentowi w zakresie działania panela kontrolnego cpanel, pakietu fantastico (tylko system – nie udzielamy pomocy w sprawach skryptów które są przez fantastico instalowane), kreatora stron www, panela klientów, opłat i zapytań związanych z działaniem naszych serwerów (operator nie udziela pomocy w sprawach związanych z pisaniem programów i skryptów lub też ich błędnym działaniem).

8. Zawieszenie usług

a) Operator ma prawo zawiesić wykonywanie usługi jeśli Abonent naruszył postanowienia niniejszego regulaminu.
b) Operator po skontaktowaniu się z Abonentem podejmuje decyzję czy wznowić świadczenie usług czy rozwiązać umowę.

9. Odpowiedzialność operatora

a) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzona Abonentowi przez rejestratora domen.
b) Jeśli usługa nie jest zawieszona lub umowa nie została rozwiązana, a nastąpiła przerwa w dostępie do usługi Abonent ma prawo do złożenia reklamacji. Warunki dostępności usługi i rekompensaty określa SLA.
c) Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Abonenta.
d) Operator choć dokłada wszelkich starań (2 rodzaje kopi bezpieczeństwa) nie gwarantuje poprawności działania systemu kopi bezpieczeństwa.
e) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Abonentowi, powstałe w wyniku:
– utraty danych Abonenta
– utraty lub błędnego wykonania kopi bezpieczeństwa
– awarii podzespołów serwera
– awarii łącz internetowych
– awarii energetycznych
– działania siły wyższej (kataklizmy, tornado, powodzie, itp.)
– braku ciągłości usług nie z winy Operatora
– nienależytego użycia danych dostępowych
– naruszenia postanowień niniejszego regulaminu
– zawieszenia usług
– rozwiązania umowy

10. Rodzaje planów

a) Plany mają gwarantowana dostępność min. 99,5% (w skali miesiąca).

11. Faktury

a) Abonent wyraża zgodę na wystawianie przez Operatora faktur vat bez podpisu odbiorcy.
b) Abonent wyraża zgodę na uzyskiwanie faktur vat w postaci plików wysyłanych e-mailem przez Operatora (faktura elektroniczna). Na prośbę Abonenta faktury są wysyłane również pocztą tradycyjną.

12. Reklamacje

a) Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres Operatora.
b) Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania reklamacji.

13. Postanowienia końcowe

a) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.
b) Wszelkie spory strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd.
c) Operator może zmienić regulamin w dowolnym czasie. Brak rezygnacji z usług w ciągu 30 dni oznacza akceptację nowego regulaminu.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów – Google, Facebook.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz prawo do:

 • prawo dostępu do danych i informacji,
 • prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przeniesienia danych,
 • prawo do bycia zapomnianym.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia serwisu natopie.pl jest Administrator: Grzegorz Ławniczek „MIG hosting” z siedzibą w Rędzinach.
 2. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 3. Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dane zbierane przez „MIG hosting” służą tylko i wyłącznie do komunikacji e-mailowej, telefonicznej, listowej z Klientem, do rejestracji i odnawiania/transferu domen, zakupu hostingu w imieniu Klienta, wystawiania dokumentów finansowo-księgowych, podpisywania umów dotyczących pozycjonowania, tworzenia stron internetowych i sklepów, pomoc w zakładaniu Klientom kont pocztowych i nie są przekazywane innym podmiotom poza wskazanymi powyżej.
 5. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego zgodnie z celami wskazanymi w ust. 4. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: biuro@natopie.pl
 6. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i Portalów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 7. Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, jednak w serwisie mogą znajdować się skrypty śledzące ruch na stronach, wbudowane w wtyczki z których korzysta serwis. Celem ich wyłączenia proszę zainstalować wtyczkę Ghostery lub inną pełniąca podobne funkcje.